Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe ...

Informacioni mbi vdekshmërinë (siguruar nga K.N.S-10 (ICD-10) dhe mbi ... Komponenti përmban shifra dhe gjymtyrë cilësore të cilat janë kode numerike, të.

- Dokumen Terkait

Klasifikimi Ndërkombëtar i Funksionimit, Aftësisë së Kufizuar dhe ...

Informacioni mbi vdekshmërinë (siguruar nga K.N.S-10 (ICD-10) dhe mbi ... Komponenti përmban shifra dhe gjymtyrë cilësore të cilat janë kode numerike, të.