NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KISAH NABI YUSUF AS ...

kisah Nabi Yusuf as adalah: akhlak kepada Allah swt ( Nilai sabar, Beriman kepada Allah swt, Menahan nafsu, Bersyukur, Tawakkal), akhlak kepada sesama.

- Dokumen Terkait

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KISAH NABI YUSUF AS ...

kisah Nabi Yusuf as adalah: akhlak kepada Allah swt ( Nilai sabar, Beriman kepada Allah swt, Menahan nafsu, Bersyukur, Tawakkal), akhlak kepada sesama.

NILAI PENDIDIKAN AKHLAK PADA KISAH NABI YUSUF DALAM AL ...

Imam Ibnu Katsir mengatakan, ketika Nabi Yusuf masih kecil dan belum mencapai usia baligh, ia pernah bermimpi seakan melihat sebelas bintang, dan sebelas ...

nilai-nilai pendidikan karakter kisah nabi yusuf dalam surat yusuf

KISAH NABI YUSUF DALAM SURAT YUSUF. SKRIPSI. Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga ...

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam kisah nabi hud menurut tafsir fi ...

Kaum „Ad adalah anak cucu dari Nabi Nuh dan beserta orang-orang yang telah ... i) Memberikan peringatan kepada keturunan Nabi Adam terhadap godaan ...

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KISAH NABI IBRAHIM ...

Kisah Nabi Ibrahim (Kajian Tafsir Surat Ash-Shafat Ayat 100-111). “Skripsi” untuk Jurusan ... dipaparkan dengan ungkapan yang singkat. Peran perumpamaan.

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KISAH NABI MUSA ...

kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir pada kajian tafsur surat Al-Kahfi ayat 60-82, serta untuk mengetahui konsep ... Di antara doa yang dipanjatkan adalah semoga.

NILAI–NILAI PENDIDIKAN AKIDAH AKHLAK DALAM KISAH NABI ...

Kehidupan ini, dengan doa langkah ananda terayun ringan ... pendidikan akhlak dalam kisah Nabi Yusuf, Alaihis Salam dapat dibagi kepada tiga macam yaitu: akhlak kepada ... Penulisan karya ilmiyah, metode penelitian merupakan suatu cara ... perhiasan yang digunakan oleh para wanita, baju, mobil, dan peralatan ...

NILAI-NILAI MORAL DALAM KISAH NABI YUSUF - Institutional ...

Kedua, apa saja nilai- nilai moral yang terkandung dalam kisah Nabi Yusuf menurut M.Quraish shihab dalam Tafsir al-Misbah. Skripsi ini merupakan penelitian ...

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KISAH YUSUF AS DALAM AL-QURAN Oleh

Dengan menjadikan kisah Nabi Yusuf as dalam al-Quran serta peristiwa- peristiwa menjadikan objek, maka penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi.

nilai-nilai pendidikan akhlak dalam surat yusuf ayat 20-29 pada ...

Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan Agama Islam Institut Agama. Islam Negeri ... masih kurang faham dalam memahami Kitab Tafsir, sehingga nilai-nilai dalam ... M. Quraish Shihab Menjawab; 1001 Soal Keislaman yang Patut Anda ... yakni penafsiran tentang makna mimpi dan dampak peristiwa-peristiwa.

nilai-nilai pendidikan dalam alquran (kajian kisah nabi daud as)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Daud as merupakan salah satu nabi dan rasul Allah swt, ia diutus untuk membawa ajaran Zabur dan meneruskan ajaran ...

nilai-nilai pendidikan islam dalam kisah nabi nuh as - Rumah Jurnal ...

Kata Kunci: nilai, pendidikan, cerita nabi Nuh. PENDAHULUAN. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., merupakan agama yang bersifat syumul ( ...

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KISAH NABI IBRAHIM AS ...

kisah Nabi ibrahim As dalam surah Al-an'am ayat 74 hingga 81 dan surah Al-Anbiyâ ... Penulis akan menjelaskan dengan singkat satu persatu tentang rukun.

nilai-nilai pendidikan dalam kisah nabi ayub as. (tafsir qs shad ayat ...

Tetapi mereka yang menganggap masalah tersebut sebagai ujian dari Allah sering kali berfikir pendek karena tidak sanggup melewatinya. Padahal setiap Allah.

nilai-nilai pendidikan dalam alquran (kajian tafsir kisah nabi musa ...

Adapun Relevansi. Kisah Nabi Musa dalam Surah Al-Qasas ayat 1-13 terhadap pendidikan pada Masa Sekarang ... Fir'aun selalu takut bahwa kerajaannya akan dihancurkan oleh Bani Israil karena itulah dia ... dengan adab dan doa-doa.

BAB IV NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KISAH NABI MÛSÂ AS A ...

Dalam doa-doanya di dalam kisah Nabi Mûsâ as ia menyatakan bahwa. Allah swt maha ... Ketika Nabi Mûsâ as dan Bani Israil dapat dikejar oleh Fir`aun dan.

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DARI KISAH QARUN DALAM ...

Pendidikan Akhlak dari Kisah Qarun dalam QS. Al-Qashash Ayat 76-82. Shalawat dan salam semoga tetap senantiasa dilimpahkan kepada junjungan dan ...

NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK DALAM KISAH UWAIS ALQARNI

meliputi berbakti kepada kedua orang tua, zuhud, syukur, qona‟ah, sabar, wira‟i dan dermawan. ... Sikap, prilaku dan perkataan Guru yang sesuai dengan ajaran Islam ... dapat memetik hikmah dan mengambil pelajaran dari kisah yang.

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM PADA KISAH NABI IBRAHIM ...

Hasil penelusuran menemukan data ayat-ayat yang berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim AS, sebanyak. 186 ayat yang tersebar dalam 25 surat. Dari 25 surat ...

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM BERBASIS KISAH NABI NUH AS ...

18 Jul 2016 ... 4. Menulis sejarah singkat dari kisah nabi Nuh AS dan kaumnya. 5. Menganalisis kisah nabi Nuh AS menurut beberapa Ahli tafsir. 53 Andi ...

Nilai-Nilai Pendidikan Pada Kisah Nabi Adam AS

Singkat kata Adam dan isterinya pun di perintahkan untuk tinggal di surga dan bebas melakukan serta memakan apa saja kecuali mendekati sebuah pohon.

TELA'AH NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK PADA KISAH ...

Kedua nilai pendidikan akhlak terhadap Rasulullah Saw (bersifat santun, memberikan penghormatan yang tinggi kepada rasulullah, mencintai rasulullah), ketiga ...

nilai-nilai pendidikan akhlak pada kehidupan nabi muhammad saw ...

... Syaikh. Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri yang berhasil memperoleh juara pertama pada ... 3 Syaikh Syafiyyurahman Al-Mubarakfuri, (2011), Sirah Nabawiyah ...

BAB II NILAI-NILAI PENDIDIKAN AKHLAK NABI MUHAMMAD SAW ...

Kemudian Ibnu Diba' membaca kitab zubad ang berisikan tentang ilmu fiqih karangan Imam Syarifuddin al Mubariz, yang terkenal dengan keilmuwannya, sholeh, ...

ABSTRAK Solihah: Nilai-nilai Kisah Nabi Syu'aib a.s dalam Alquran ...

Solihah: Nilai-nilai Kisah Nabi Syu'aib a.s dalam Alquran dengan Pendekatan. Fenomenologi Edmund Husserl. Kisah-kisah dalam alquran bisa dibaca dengan ...

NILAI-NILAI EDUKATIF PADA KISAH NABI NUH AS DALAM SURAT ...

Skripsi yang berjudul “Nilai-Nilai Edukatif Pada Kisah Nabi Nuh as Dalam. Surat Nuh ” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh.

pendidikan nilai kesabaran dalam kisah nabi ayyub studi terhadap ...

Tetapi mereka yang menganggap masalah tersebut sebagai ujian dari Allah sering kali berfikir pendek karena tidak sanggup melewatinya. Padahal setiap Allah ...

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KARYA YUSUF MANSUR ...

20 Jul 2017 ... Sholawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi ... Pemikiran pendidikan Islam yang telah ditulis oleh Yusuf Mansur layak untuk.

Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung dalam Kisah Adam (Kajian ...

(Kajian Tafsir Al-Qur'an Surah Al-Baqoroh 2:30-39)” diajukan kepada Fakultas ilmu ... Pendidikan terakhir Ayah. : PGA ... 3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya asli saya atau ... taat kepada beliau hingga akhir zaman.

nilai-nilai pendidikan tauhid dalam kisah ashabul ukhdud surat al ...

Keyword: education; tawhed; ashabul ukhdud. Abstrak: Tauhid yaitu mengesakan Allah dalam rububiyyah, uluhiyyah dan asma' washifat, harus terjaga dengan ...

ilustrasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam kisah wayang ... - unnes

dari ilustrasi adalah memperjelas naskah atau tulisan di mana ilustrasi itu dikumpulkan. ... dalam sebuah pertunjukan drama tradisional, yang biasanya dimainkan oleh ... Rahwana agar mengembalikan Dewi Shinta kepada Sri Rama.

nilai-nilai pendidikan dalam alquran (kajian kisah ... - Jurnal UIN SU

bagi setiap umat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian ... Malaikat, rasul dan nabi, hari Kiamat, dan Qadha dan Qadar. Hal ini melihat dari ...

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM KISAH ASHABUL KAHFI (Telaah ...

terdapat dalam kisah ashabul kahfi; Telaah Al-Qur'an surat Al-Kahfi ayat 9-21. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis.

NILAI-NILAI MATERI PENDIDIKAN ISLAM DALAM BUKU KISAH ...

buku Kisah 1001 Malam Abu Nawas (Sang Penggeli Hati) karya M.B. Rahimsyah dengan dunia pendidikan. Penulis menggunakan jenis penelitian Library ...

Nilai-Nilai Pendidikan Melalui Kisah Dalam Al-Qur'ān - e-Jurnal IAIN ...

Dalam rangkaian kisah-kisah al-Quran itu mengandung pelajaran bagi kehidupan manusia sekaligus dapat menjadi bahan metode pembelajaran mengajar ...

NILAI-NILAI PENDIDIKAN DALAM ALQURAN ( Kajian Tafsir Kisah ...

( Kajian Tafsir Kisah Nabi Musa dalam Surah Al-Qaşaş Ayat 1-13). TESIS ... kami." Maka Fir'aun memutuskan untuk membunuhi anak-anak lelaki kaum Bani ... doa. Dan Allah SWT sangat malu bila tidak mengabulkan doa seseorag yang.