Olgu sunumu/ Case report Antifriz İçen Bir Hastada Etilen Glikole ...

26 Eki 2018 ... Anahtar kelimeler: Etilen Glikol, Antifriz, Akut böbrek yetmezliği. Acute Renal Failure Due to Ethylene Glycol in a Patient Drunk Antifreeze: A ...

- Dokumen Terkait

Olgu sunumu/ Case report Antifriz İçen Bir Hastada Etilen Glikole ...

26 Eki 2018 ... Anahtar kelimeler: Etilen Glikol, Antifriz, Akut böbrek yetmezliği. Acute Renal Failure Due to Ethylene Glycol in a Patient Drunk Antifreeze: A ...

Antifriz İçen Bir Hastada Etilenglikol Zehirlenmesi ... - Fırat Tıp Dergisi

18 Eyl 2011 ... Etilen glikol metabolizmasında ko- faktör olan tiamin (B1) ve piridoksin (B6) kullanılma- sının toksik olmayan metabolitlere dönüşümünü kolay-.

82 case report olgu sunumu cushing reflex: a sign of ... - JournalAgent

29 May 2018 ... anesthesia and operation team must be alert for vessel perforation when Cushing triad develops during navigation of the thromboaspiration ...

Bir Olgu Sunumu: Epigastrik Ağrıdan Renal Atrofiye A Case Report ...

sonucunda gelişen renal atrofi olgumuzla birinci basamakta erken tanı ve tedavinin önemine dikkat çekmek istedik. Anahtar kelimeler: Renal atrofi, üriner sistem ...

erişkin hastada kistik higroma: olgu sunumu - DergiPark

11 Haz 2013 ... Kistik higroma, genellikle boyun arka veya yan bölümünde yer alan, lenfatik sistemden kaynaklanan bir anomalidir. Bu lezyonlar çoğunlukla ...

Gebe Hastada Organofosfat Zehirlenmesi: Olgu Sunumu - Harran ...

Semptom ve bulgular nikotinik veya muskarinik reseptörler hangisinin daha çok etkilendiğine bağlıdır. Gebelikte organofosfat zehirlenme vakaları oldukça nadirdir.

Tirotoksik Periyodik Paralizi ve Hipokalemi: Olgu Sunumu OLGU ...

11 Ara 2017 ... Tirotoksik periyodik paralizi total vücut potasyumu eksikliği olmaksızın; akut hipokalemi, kas güçsüzlüğü ve tiroksoksikoz triadı ile karakterize bir ...

RODENTİSİT (FARE ZEHİRİ) VE ETİLEN GLİKOL (ANTİFRİZ) İLE ...

Alt›parmak et al: Ethylene glycole intoxication. 200. RODENTİSİT (FARE ZEHİRİ) VE ETİLEN GLİKOL (ANTİFRİZ) İLE. İNTİHAR GİRİŞİMİ. SUICIDE ATTEMPT ...

Psödohipoparatiroidi Tip 1A: Olgu Sunumu - DergiPark

brakidaktili, obezite özelikleri bulunmaktadır. Burada biz, hipokalsemi ve Albright herediter osteodistrofisi tanısı koyduğumuz; kalsiyum, aktif D vitamini ile tedavi ...

Olgu Sunumu - Galenos Yayınevi

17 Tem 2014 ... Lösemi kutis, en sık olarak eritemli papül, nodül ve plaklar şeklinde ortaya çıkar; genellikle bu hastalarda, trombositopeni de eşlik ettiği için lezyon ...

h‹men ‹mperforatus: üç olgu sunumu - JournalAgent

Hematokolpos bazen pelvik kitleler ile kar›flabilir. Mesane ve üretraya bas› nedeniyle idrar yapmakla a¤r› ve ani idrar yapma ihtiyac› flikayeti bulunurken, bu ...

Spinal Osteokondroma Olgu Sunumu

Osteokondroma olduk<;a slk gorulen iyi huylu kemik tumorudur (3). iki farkh klinik tipi vardlr; multipl herediter egzostoz ve soliter osteokondroma. Genellikle uzun ...

Karaciğer lipomu: Olgu sunumu - DergiPark

raciğer sağ lob segment 7'de, 38x30 mm boyutun- da, düzgün sınırlı, yağ dansitesinde (-83 Havusfi- eld Unite (HU)) hipodens kitle lezyonu saptandı. (Resim 2a) ...

PiLOMATRiKS KARSiNOMA: OLGU SUNUMU - JournalAgent

Pilomatriks karsinoma ise pilomatriksomanın malign fonnudur. Bu makalede pilomatriksoma zemininde 3 kez nüks sonrası gelişen bir pilomatrik:s karsİnoma ...

Brakidaktili Tip C: Olgu Sunumu - Fırat Tıp Dergisi

5 Kas 2008 ... Bu yazıda, 18 yaşında bir erkek olguda saptanan, el ve ayak tutulumu gösteren ender görülen brakidaktili tip C olgusunun direkt grafi bulguları ...

Oro-Fasio-Dijital Sendrom Tip 1: Olgu Sunumu

asimetri, hipertelorizm) ve parmak anomalileri (sindaktili, brakidaktili, polidaktili) ile karakterize bir grup konjenital anomalidir. OFDS 1. X'e bağlı dominant geçer.

Akral lentijinöz melanom: olgu sunumu - JournalAgent

lentigo ve akral lentiginöz malign melanom. (ALMM) görülür (1,2). ALM MM'nin 4 ana tipinden biridir. Oldukça nadir görülen bir tiptir ve çoğunlukla 60-70 ...

Tekrarlayan auriküler hematom: Bir olgu sunumu - DergiPark

20 Tem 2018 ... Tekrarlayan ayriküler hematom: Bir olgu sunumu. Arch Clin Exp Med. 2018;3(2):103-105. Öz. Otohematom (güreşçi kulağı), genellikle güreş ve ...

Metoklopramide bağlı okulojrik kriz: Üç olgu sunumu

akut ekstrapiramidal semptomların varlığıdır. Akut distonik reaksi- yon insidansı çocuklarda %0.5-1 iken, adolesan ve yaşlılarda %25 civarındadır. Okulojirik kriz ...

Herediter Anjiyoödem: Üç Olgu Sunumu ve Tanı ve TedavideYaklaşım

Herediter anjiyoödem (HA) hayatı tehdit eden nadir bir anjiyoödem şeklidir. Üç tipi tanımlanmıştır. Tip I'de C1 esteraz inhibitör. (C1 INH) düzeyinde azalma, ...

Propiltiourasil Kullanımına Bağlı Agranülositoz: Olgu Sunumu

Graves hastalığı iyot yeterli bölgelerde en sık görülen hipertiroidi nedenidir ve propiltiourasil (PTU) Graves hastalığına bağlı hipertiroidinin tedavisinde sıklıkla ...

Olgu sunumu: Metoklopramide bağlı hiperemezis ... - DergiPark

reseptör antagonisti olan anti-emetik bir ilaçtır. Akut distoni, metoklopramid tedavisinin 1-3. günlerinde, özellikle çocuklarda ve genç erişkinlerde ortaya çıkan ...

VAJENE DOĞMUŞ ENDOMETRİYAL POLİP OLGU SUNUMU

46 years old. Menometroraji was the complaint of these patients, and vaginal examination revieled masses leaning out from the serviks and measuring 4x5 cm and ...

Geç Dönem Travmatik Hemotoraks: Olgu Sunumu - Harran ...

Anahtar Sözcükler: Travma, Hemotoraks, Pulmoner ödem, Kaburga kırığı. Delayed Stage Traumatic Hemothorax: A Case Report. Abstract. Trauma is the leading ...

Paraneoplastik Limbik Ensefalit: Olgu Sunumu - DergiPark

17 Eyl 2008 ... Paraneoplastik Limbik Ensefalit: Olgu Sunumu. 3DUDQHRSODVWLF /LPELF (QFHSKDOLWLV &DVH 5HSRUW. Pelin DOøAN, Aysu ûEN, ...

40 Pubik Ramus Stres Kırığı: Olgu Sunumu

Keywords: Pubic ramus stress fracture, elderly, osteoporosis. Kemiklerin alışık ... pubik ramide deplase olmayan fraktür saptandı (Resim 1). Bu fraktürün ...

Geç Dönem Travmatik Hemotoraks: Olgu Sunumu - DergiPark

Anahtar Sözcükler: Travma, Hemotoraks, Pulmoner ödem, Kaburga kırığı. Delayed Stage Traumatic Hemothorax: A Case Report. Abstract. Trauma is the leading ...

Organik Etyolojiye Bağlı Panik Bozukluğu: Olgu Sunumu

Anemi toplumumuzda s ık görülmesi ve birçok semptomunun panik ata ğı semptomuyla kesi şmesi açısından ayırıcı tanıda önemlidir. Aneminin etyolojisinde ender ...

Klostridyal Miyonekroz (Gazl› Gangren): Olgu Sunumu - JournalAgent

Klostridyal Miyonekroz (Gazl› Gangren): Olgu Sunumu. Clostridial Myonecrosis (Gas Gangrene): Case Report. Ali Murat Ceyhan, P›nar Yüksel Baflak, Vahide ...

OLGU SUNUMU Süperior Vena Kava Sendromu ve ... - DergiPark

Anahtar Kelimeler: Superior Vena Kava Sendromu, Lenfoma, Kollateraller. Superior Vena Cava Syndrome and Collateral. Pathways: A Case Report and ...

Mirtazapin kullanımına bağlı galaktore: Bir olgu sunumu Mirtazapine ...

ÖZ. Galaktore, her iki memeden kendiliğinden sütlü akıntı gelmesi olarak açıklanır. Birçok hastalığa ve ilaç kullanımına ikincil olarak ortaya çıkabilir.

Oral skuamoz hücreli karsinoma: 5 Olgu sunumu - DergiPark

Amaç: Oral Sukuamoz Hücreli Karsinoma (SHK) farklı klinik belirtilerle tanımlanan malign bir tümördür. Oral SHK'nın ilk belirtileri genellikle asemptomatik ülser ya ...

Kolşisin İntoksikasyonuna Bağlı İleus: Olgu Sunumu - JournalAgent

Hastaya ranitidin ampul 3x1, eucarbon tablet. 6x4, laktuloz süspansiyon 3x2 ölçek başlanarak sıvı replasmanı yapıldı. Hastanın takibinin 3-5. Van Tıp Dergisi: 18 ...

Olgu Sunumu A young patient with spontaneous subdural hematoma

hematom travmadan itibaren hematomun ortaya çıkma süresine göre akut, subakut ve kronik olarak sınıflandırılmaktadır (8). Spontan subdural hematom ise ...

Çocukluk Çağında Diskoid Lupus Eritematozus: İki Olgu Sunumu ve ...

20 Haz 2013 ... Diskoid lupus eritematosus (DLE), genetik yatkınlığı olan bireylerde hormonal ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan, aktivasyon ve ...

Benign Paroksismal Tortikollis: Olgu Sunumu - Galenos Yayınevi

29 Eyl 2016 ... Benign paroksismal tortikollis tekrarlayan servikal distoni atakları ile seyreden, nonepileptik, bir hastalıktır. Baş, boyun ve omuzda tek bir tarafa ...